Oluline

Juhised kohalikele omavalitsustele ja lasteasutuste pidajatele lasteaia ja -hoiu teenuse korraldamiseks 30. aprill kadri.kivit


Haridus- ja Teadusministeerium, 28.04.2021

 Juhised kohalikele omavalitsustele ja lasteasutuste pidajatele lasteaia ja -hoiu teenuse korraldamiseks

1. Palume lapsevanematel koroonaviiruse leviku vältimiseks lapsi vajaduseta lasteaeda ja -hoidu mitte viia. Kui vanemal pole võimalik last kodus hoida, tuleb jätkuvalt võimaldada lapsele lasteaias või -hoius käimine. Lapsevanematele, kes on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestvust tagavate ülesannetega (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetetööstus, toidupood, transpordisektor jms) peab KOV võimaldama lasteaia ja -hoiuteenused, vajadusel 24/7. Teenused peavad olema kättesaadavad abivajavatele peredele ja erivajadustega lastele.

2. Lasteaia ja -hoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab pidaja, kes saab koostöös lasteasutuse juhiga leida tegevuseks paindlikud lahendused, näiteks pakkuda lastele lühiajalist lasteaias viibimise võimalust.

3. Soovitame õpetajatel ja abiõpetajatel viibida lastega võimalikult palju õues, vältides rühmade kokkupuuteid. Õuesõpe tugevdab tervist ja soodustab laste heaolu, suhtlemist, liikumist ning aktiivset õppimist. Selleks:  kohandage lasteaia kodukord ja päevakava, et õuesõpe toimuks regulaarselt; 

leppige vanematega kokku, et lastel oleks lasteaias olemas ilmastikukindel riietus;  võimaldage õuesõppeks turvalised ja sobivad mängu- ning õppevahendid.

4. Vältimaks nakkuse edasikandumist, peavad lasteaiad ja -hoiud arvestama oma töö korraldamisel järgmiste ennetusmeetmetega:  haigusnähtudega isikut ei lubata hoonesse;  vältida tuleb lastevanemate ja võõraste sisenemist lasteaia / -hoiu hoonesse;  laste üleandmine on soovitav korraldada võimalusel väljaspool hoonet;  hoones viibivate isikute kontaktide hulk hoitakse madal, välditakse kogunemisi ning lähtutakse 2+2 reeglist;  rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte, liidetud rühmade korral on liidetud kogu aeg samade rühmade lapsed;  lasteaedades /-hoidudes olevaid spordiruume, saale, ujulaid jms ei tohi samal ajal kasutada erinevate rühmade lapsed;  üritused ja lõpupeod saavad toimuda soovitatavalt vabas õhus ja võimalikult väikese osalejate arvuga (nt rühma kaupa, piiratud lähedaste arvuga), kui on tagatud kõikide eelpool nimetatud tervisekaitsenõuete täitmine; Haridus- ja Teadusministeerium, 28.04.2021 2  lasteaias / -hoius tagatakse töökorras ja nõuetekohaselt toimiv ventilatsioon ning vajadusel ruumide tuulutamine vastavalt TTJA juhistele;  personalil on soovitatav kanda maske vastavalt juhisele Terviseameti veebilehelt;  personalile tagatakse maskid, desinfitseerimisvahendid, regulaarne kätepesuvõimalus.

5. Lasteaia / -hoiu kohatasu suuruse kehtestab lasteaia pidaja. Kui lasteaiakohta või halduslepingu alusel lapsehoiuteenust ei ole lapsevanemal võimalik kasutada või lasteaed on suletud, ei ole lasteaia pidajal õigust selle perioodi eest kohatasu võtta. Kui lasteaed või selle rühm suletakse, peab sellele eelnema kohaliku omavalitsuse üksuse vastav otsus ja ka teavitus lapsevanematele.

6. Juhul, kui lapsevanem loobub koroonaviiruse leviku ennetamiseks lasteaia või -hoiu teenuse kasutamisest, soovitame võimalusel lasteaia / -hoiu pidajal loobuda kohatasu rakendamisest või kohaldada selle perioodi eest väiksemat kohatasu.

7. Palume õpetajatel olla regulaarselt peredega ühenduses, toetada laste arengut, sh koolivalmidust, ja pakkuda tuge. Palume erilist tähelepanu pöörata erivajadustega lastele, et tagada neile lasteaias / -hoius ka kriisi ajal võimalikult rutiinne päevaplaan ja järjepidev arendustegevus. Erivajadusega laste teenused (sotsiaalne rehabilitatsioon, tugisiisikuteenus jm) peaksid toimima võimalikult tavapäraselt, toetamaks perede toimetulekut ja laste arengut. Abivajavast lapsest ja tema perest tuleb lasteasutuse töötajatel teavitada kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat.

8. Palume lasteaia / -hoiu pidajal hoolitseda personali vaimse tervise eest ning pingelises kriisiolukorras õpetajate toimetulekut toetada.

9. Soovitame kohalikel omavalitsustel erilise tähelepanuga jälgida laste ja perede toimetulekut ning märgata ja pakkuda abi võimalike peremurede korral.

Haridus- ja Teadusministeerium, 28.04.2021

 Juhised kohalikele omavalitsustele ja lasteasutuste pidajatele lasteaia ja -hoiu teenuse korraldamiseks

1. Palume lapsevanematel koroonaviiruse leviku vältimiseks lapsi vajaduseta lasteaeda ja -hoidu mitte viia. Kui vanemal pole võimalik last kodus hoida, tuleb jätkuvalt võimaldada lapsele lasteaias või -hoius käimine. Lapsevanematele, kes on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestvust tagavate ülesannetega (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetetööstus, toidupood, transpordisektor jms) peab KOV võimaldama lasteaia ja -hoiuteenused, vajadusel 24/7. Teenused peavad olema kättesaadavad abivajavatele peredele ja erivajadustega lastele.

2. Lasteaia ja -hoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab pidaja, kes saab koostöös lasteasutuse juhiga leida tegevuseks paindlikud lahendused, näiteks pakkuda lastele lühiajalist lasteaias viibimise võimalust.

3. Soovitame õpetajatel ja abiõpetajatel viibida lastega võimalikult palju õues, vältides rühmade kokkupuuteid. Õuesõpe tugevdab tervist ja soodustab laste heaolu, suhtlemist, liikumist ning aktiivset õppimist. Selleks:  kohandage lasteaia kodukord ja päevakava, et õuesõpe toimuks regulaarselt; 

leppige vanematega kokku, et lastel oleks lasteaias olemas ilmastikukindel riietus;  võimaldage õuesõppeks turvalised ja sobivad mängu- ning õppevahendid.

4. Vältimaks nakkuse edasikandumist, peavad lasteaiad ja -hoiud arvestama oma töö korraldamisel järgmiste ennetusmeetmetega:  haigusnähtudega isikut ei lubata hoonesse;  vältida tuleb lastevanemate ja võõraste sisenemist lasteaia / -hoiu hoonesse;  laste üleandmine on soovitav korraldada võimalusel väljaspool hoonet;  hoones viibivate isikute kontaktide hulk hoitakse madal, välditakse kogunemisi ning lähtutakse 2+2 reeglist;  rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte, liidetud rühmade korral on liidetud kogu aeg samade rühmade lapsed;  lasteaedades /-hoidudes olevaid spordiruume, saale, ujulaid jms ei tohi samal ajal kasutada erinevate rühmade lapsed;  üritused ja lõpupeod saavad toimuda soovitatavalt vabas õhus ja võimalikult väikese osalejate arvuga (nt rühma kaupa, piiratud lähedaste arvuga), kui on tagatud kõikide eelpool nimetatud tervisekaitsenõuete täitmine; Haridus- ja Teadusministeerium, 28.04.2021 2  lasteaias / -hoius tagatakse töökorras ja nõuetekohaselt toimiv ventilatsioon ning vajadusel ruumide tuulutamine vastavalt TTJA juhistele;  personalil on soovitatav kanda maske vastavalt juhisele Terviseameti veebilehelt;  personalile tagatakse maskid, desinfitseerimisvahendid, regulaarne kätepesuvõimalus.

5. Lasteaia / -hoiu kohatasu suuruse kehtestab lasteaia pidaja. Kui lasteaiakohta või halduslepingu alusel lapsehoiuteenust ei ole lapsevanemal võimalik kasutada või lasteaed on suletud, ei ole lasteaia pidajal õigust selle perioodi eest kohatasu võtta. Kui lasteaed või selle rühm suletakse, peab sellele eelnema kohaliku omavalitsuse üksuse vastav otsus ja ka teavitus lapsevanematele.

6. Juhul, kui lapsevanem loobub koroonaviiruse leviku ennetamiseks lasteaia või -hoiu teenuse kasutamisest, soovitame võimalusel lasteaia / -hoiu pidajal loobuda kohatasu rakendamisest või kohaldada selle perioodi eest väiksemat kohatasu.

7. Palume õpetajatel olla regulaarselt peredega ühenduses, toetada laste arengut, sh koolivalmidust, ja pakkuda tuge. Palume erilist tähelepanu pöörata erivajadustega lastele, et tagada neile lasteaias / -hoius ka kriisi ajal võimalikult rutiinne päevaplaan ja järjepidev arendustegevus. Erivajadusega laste teenused (sotsiaalne rehabilitatsioon, tugisiisikuteenus jm) peaksid toimima võimalikult tavapäraselt, toetamaks perede toimetulekut ja laste arengut. Abivajavast lapsest ja tema perest tuleb lasteasutuse töötajatel teavitada kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat.

8. Palume lasteaia / -hoiu pidajal hoolitseda personali vaimse tervise eest ning pingelises kriisiolukorras õpetajate toimetulekut toetada.

9. Soovitame kohalikel omavalitsustel erilise tähelepanuga jälgida laste ja perede toimetulekut ning märgata ja pakkuda abi võimalike peremurede korral.