Lasteaed

Lasteaia kodukord (Kinnitatud dir kk 02.02.2024 1-1/4)ORAVA KOOLI LASTEAIA RÜHMA KODUKORD 

§ 1. Üldsätted 

(1) Orava Kooli lasteaia rühm (edaspidi lasteasutus) juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, õppekavast, arengukavast, põhimäärusest, jt .koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest 

(2) Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused (EV Haridusseadus § 24). 

(3) Lapse esmasel vastuvõtul on vajalik esitada direktorile avaldus. 

(4) Laste arengut toetab lisaks rühmaõpetajatele muusikaõpetaja ja logopeed. 

§ 2. Lapse lasteasutusse toomine ja kojuviimine 

(1) Lasteasutus on avatud viiel tööpäeval nädalas alates kella 7.30 - 17.30. Lasteasutuses on liitrühm. Lasteasutuse kontaktid on leitavad kodulehelt. 

(2) Lasteasutus on suletud riigipühadel. Riigipühadele eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra, seega lasteasutus on siis avatud 7.30 - 14.30: Uusaasta, Vabariigi aastapäev, Võidupüha, Jõulud. 

(3) Kollektiivpuhkuse ajal on lasteasutus suletud. 

(4) Lapsevanemal on õigus tuua last lasteasutusse endale sobival ajal, arvestades lasteasutuse päevakava. Lapse lasteasutusse toomine ei tohi üldjuhul segada une- ja söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevust. 

1) kui laps sööb hommikueinet, siis tuua 5 minutit enne söögi algust; 

2) kui laps ei söö hommikueinet, siis tuua hiljemalt 8.50. 

(5) Lapsevanemal on õigus last viia ära endale sobival ajal, arvestades lasteasutuse päevakava. 

1) Laps tuleb lasteaiast ära viia hiljemalt kell 17.30. 

2)Vanem tuleb lapsele järele kell 17.15, et oleks 15 minutit aega õpetajaga vestlemiseks. 

laste töödega tutvumiseks ning lapse riietamiseks. 

(6) Lapsevanem teavitab rühma õpetajat kella 8.45 - ks, kui laps haigestub, hilineb, või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. 

(7) Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma õpetajale või õpetaja abile ning järele tulles võtab isiklikult lapse vastu rühma õpetajalt või õpetaja abilt. 

(8)Rühma töötajatel on õigus laps vastu võtta ja anda üle vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele. 

(9) Alates hetkest, mil laps on lasteasutuse töötaja poolt üle antud lapsevanemale või vanema poolt 

volitatud isikule, vastutab lapse turvalisuse eest lapsevanem või viimase poolt volitatud isik. 

(10) Rühma töötajatel on keeelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule. Erandkorras, lapsevanema kirjalikul nõusolekul, võib vähemalt 5 aastane laps lahkuda lasteasutuse territooriumilt vähemalt 12 aastase saatjaga. 

(11) Ebakaines olekus ( alkoholi -või narkojoobes) isikutele last üle anda ei ole lubatud. 

(12) Ootamatute olukordade või juhtumite korral, kui vanemal tekib probleeme lapsele õigeks ajaks järele tulemisega, palume sellest kindlasti õpetajat informeerida telefoni teel enne rühma tööaja lõppu. 

(13) Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järele tuldud, helistab rühma töötaja lapsevanemale ja ootab kella 18.30 -ni. Kui lapsevanemat ei õnnestu kätte saada ja ta ei ole kella 18.30 -ks lapsele järele saabunud, teavitab rühma töötaja direktorit. 

§ 3. Lapse rõivastus lasteasutuses 

(1) Lasteasutusse tuleb puhas, korrastatud välimuse ja tervete riietega (ka jope, lukud) laps. 

(2) Lapsevanem varustab lapse ilmastikule vastava riietusega (kummisaapad, vettpidavad riided) ning kontrollib regulaarselt nende korrashoidu. 

(3) Õueriided peavad võimaldama lapsel vabalt ringi liikuda, hullata ja meelepärases tegevuses 

osaleda. 

(4) Lapse riietus toas on mugav, puhas ja nahasõbralik – õhku läbilaskev. 

(5) Jopel ei tohi olla väljaulatuvaid nööre,mis võivad kinnijäämise puhul olla lapsele ohtlikud. Kaelas ei tohi olla pikki sünteetilisi salle. Suveperioodil on vajalik peakate. 

(6) Lapse heaolu arvestades on lapsel lasteasutuses mõistlik hulk tagavarariideid. 

(7) Toas on vajalikud vahetusjalanõud, eelistatult sellised, mille jalgapaneku ja jalast võtmisega saab laps ise hakkama, on kindlalt fikseeritud, ja tald ei määri. 

(8) Lapse kapis ei ole lubatud hoida ülearuseid riideid ja esemeid - määrdunud riided viiakse juba õhtul koju, samuti tehakse lapse kappi kogunenud joonistuste ja muu taolisega. Keelatud on hoida lapse kapis toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, teravaid esemeid. 

(9) Lapsel on lasteasutuses vajalik kamm,või juuksehari, pabertaskurätikud. 

(10) Lapse kapi korrasoleku tagab lapsevanem. 

§ 4. Lapse turvalisus 

(1) Lapsele ei tohi lasteasutusse kaasa anda ohtlikke esemeid ja mänguasju (nt nuga, militaarse iseloomuga mänguasju, pisidetaile sisaldavaid mänguasju jm sarnast). 

(2) Lastel on lasteasutuses viibimise ajal keelatud isiklike nutiseadmete kasutamine. Kui lapsel on vajadus saada vanemaga kontakti, pöördub ta selleks õpetaja poole. 

(3) Lasteasutuse koridorides ja rühma ruumides liigutakse kõndides, joostakse ja ronitakse õues. 

(4) Lasteasutuses ei ole lubatud närimiskumm. 

(5) Lasteasutuse ühisüritustel kuhu on kaasatud ka lapsevanemad, vastutab lapse turvalisuse eest lapsevanem. 

(6) Lasteasutuse õueala on kasutamiseks lasteasutuse lastele tööpäevadel 7.30-17.30 – ni. Muul ajal võivad õueala kasutada väikelapsed koos vanematega. 

(7) Lasteasutuse territooriumil kehtivad reeglid kuuluvad täitmisele ka juhul, kui laps viibib territooriumil koos lapsevanemaga. 

§ 5. Lapse tervis 

(1) Tervisekaitse nõuetest tulenevalt ei tohi lasteasutusse tuua last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Lasteasutuse töötajal on õigus keelduda haigusnähtudega (köha, vesine nina, kõhulahtisus, oksendamine, hambavalu, lööve, täid jne.)lapse rühma vastu võtmisest,va allergia jms juhul. 

(2) Teavitage koheselt lasteasutust, kui laps on haigestunud nakkushaigusesse( tuulerõuged, sarlakid, punetised, rotaviirus jne.) 

(3) Informeerige lasteasutust, kui laps on teatud toiduainete vm suhtes allergiline, kui lapsel on pärilikud või muud püsivad terviserikked. (langetõbi, suhkruhaigus, südamehaigused jms. erandkorras on ravimi manustamine lubatud) 

(4) Päeva jooksul haigestunud või vigastuse saanud lapse vanemaga võetakse koheselt kontakti. Laps saadetakse koju või raviasutusse. 

(5) Lapsevanem esitab õpetajale pärast lapse nakkushaigusest tervenemist perearsti poolt väljastatud tõendi. 

(6) Lapsele ei tohi lasteasutusse kaasa anda ravimeid, toidulisandeid. Õpetajal on keelatud lapsele ravimi manustamine ega luba ka lapsel neid võtta. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt allergikule, suhkruhaigele) anda ravimeid arsti poolt määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga. 

(7) Kõik lasteasutuses viibivad lapsed osalevad õuetegevustes, kui laps ei saa tervislikel põhjustel õue minna, siis jääb ta koju lapsevanema hoole alla. 

§ 6. Lapse andmed, informatsioon 

(1) Lapsevanem annab õpetajale enda ja lapse kohta tõesed andmed. 

(2) Lapsevanema mobiiltelefoni numbri, elukoha, e-posti aadressi vm andmete muutumisel, teavitage sellest koheselt õpetajat. 

(3) Informatsiooni lasteasutuses toimuvast saate lasteasutuse stendilt, www.eliis.ee e- päevikust, lasteasutuse kodulehelt. Jälgige e-posti ja eliis.ee - teile võib saabuda olulisi teateid. 

(4) Küsimuste, ettepanekute jms puhul pöörduda õpetajate, õpetaja abi, hoolekogu liikme või direktori poole. 

(5) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab lapsevanem direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg. 

§ 7. Kodu mänguasjad lasteasutuses 

(1) Lapse turvatunde tagamiseks võib lasteasutuses kaasas olla üks turvaasi nt kaisuloom. 

(2) Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest. 

(3) Lasteasutusse on keelatud tuua militaarseid, kergesti purunevaid ja lapse tervisele ohtlikke mänguasju. 

§ 8. Sünnipäevade tähistamine 

(1) Sünnipäeva tähistamine toimub rühmas traditsiooni järgi. 

(2) Soovi korral võib laps lasteasutuses kostitada kaaslasi kokkuleppel rühmaõpetajaga mõistliku hulga puuviljade või maiustustega arvestades laste arvuga rühmas. 

§ 9. Lasteasutuse maksude tasumine 

(1) Muude kulude vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestab vallavalitsus. 

1) Õppekulu koosneb: 

* õppevahendite kuludest 

* lasteasutuse majandamiskuludest. 

2) Õppevahendite kulu ja kohatasu määraks on tasu vastavalt valla volikogu kehtestatud korrale ning on üleval valla ja lasteasutuse kodulehel. 

(2) Toidupäeva maksumuse kehtestab hoolekogu, kinnitab direktor, kooskõlastades vallavalitsusega. 

(3) Lasteasutuses on kolm söögikorda: hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode. 

(4) Lapsevanemal on õigus loobuda mõnest toidukorrast avalduse alusel, mille esitab kuu alguses lasteasutuse direktorile. 

(5) Teavitada rühmapersonali, kui Teie laps on mõnede toiduainete suhtes allergiline. 

(6) Toiduraha ja õppekulu maksmiseks arved saadetakse lapsevanemale e-posti teel raamatupidaja poolt. 

(7) Lapsevanem maksab lasteasutuse tasu õigeaegselt, st vastavalt arvel märgitud maksetähtajale. 

(8) Lasteasutuse maksude tasumata jätmisel üle kahe kuu, on lasteasutuse direktoril hoolekogu otsusega õigus teie laps lasteasutuse nimekirjast välja arvata ning edaspidi rakendatakse seadusest tulenevaid meetmeid. 

§ 10. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus 

(1) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale. 

(2) Õppetegevused toimuvad rühma tööplaanide alusel, millega lapsevanem saab tutvuda rühma infostendil ja www.eliis.ee keskkonnas. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi. 

(3) Õppekava on koostatud nii, et peale selle läbimist saavutab laps koolivalmiduse, kui ta on käinud lasteasutuses regulaarselt. 

(4) Õppetegevused ei pea tingimata toimuma lasteasutuses rühmaruumis, vaid võivad toimuda õues, pargis ja mujal õpetaja poolt planeeritud õppetegevuste läbiviimise paikades. 

(5) Lapsevanematele soovitame varuda lapse järele tulles aega tutvumiseks laste poolt päeva jooksul tehtud töödega ja vestlemiseks õpetajaga. 

§ 11. Turvalisuse tagamine 

(1) Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. 

(2) Lasteasutuses on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. 

(3) Lasteasutuse mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks. 

(4) Lasteasutuse personal peab tagama selle, et laste väljapääs lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ei ole võimalik. Võõraste isikute omavoliline viibimine lasteasutuse ruumides on keelatud. 

(5) Lasteasutuse töötajad jälgivad õue- ja siseruumide turvalisust igapäevaselt. Kord aastas viiakse läbi lasteasutuse keskkonna hindamine turvalisuse/ohutuse valdkonnas. 

(6) Lasteasutuse töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja, õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest lapse kohta. Aluseks Koolieelse lasteasutuse seadus § 7 lõikes 1 

(7) Laste puhke- ja magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja. 

(8) Kui lapse õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal. 

(9) Lapsed võivad territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga direktori poolt kinnitatud nimekirja alusel. 

(10) Laps ja täiskasvanu kannavad pimedal ajal helkurit. 

(11) Lapsevanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel, laste turvalisuse tagamiseks lasteasutuse mänguväljaku väravad. 

(12) Lapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale, päevakavale; eneseusaldust, vaimset erksust toetavale tegevusele ning lasteasutuse personali igakülgsele abile ja toetusele. 

(13) Laps toetub oma käitumises sellele, mis on omandatud kodus ja omandatakse edasi lasteasutuses ning omandatud oskused tagavad lapsele suutlikkuse teatud olukordades tulemuslikult toimida. 

(14) Rühma personal sekkub viivitamatult ja lõpetab keelatud tegevuse, kui laps käitub viisil, mis ohustab kaaslasi, õpetajaid või teda ennast. 

(15) Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelvalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi. 

(16) Lasteasutuses on laste ja täiskasvanute pildistamine ja filmimine avalikuks otstarbeks lubatud ainult isikute nõusolekul. 

(17) Lapsed, lapsevanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või direktorit turvalisust ohustavatest olukordadest. 

§ 12. Lapse väärkohtlemine 

(1) Lasteasutuse personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö-svõi lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver. (KELS § 20 lg 3; Eesti Vabariigi lastekaitse seadus § 31 p 2) 

(2) Kui lasteasutuse ruumides või territooriumil viibivad suitsetavad, alkoholi- või narkojoobes isikud, teavitatakse sellest direktorit ja tegutsetakse vastavalt korraldustele. 

§ 13. Koostöö 

(1) Õpetajad ja lapsevanemad teevad lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. 

(2) Hea ja usaldusväärne koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteasutuses. 

(3) Rääkige õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada Teie lapse päeva, siis suudab ta last paremini mõista. 

(4) Suhtuge palun hoidvalt lasteasutuse varasse ja õpetage seda ka lapsele- siis püsivad asjad pikaajaliselt terved nii lasteasutuses kui mujal. 

(5) Arusaamatuste korral pöörduda esmalt õpetaja poole, seejärel vajadusel direktori poole. 

(6) Lahkhelid lapse ja rühmakaaslaste vahel lahendatakse rühmas omavahel, rühmaõpetajaga konsulteerides. Lapsevanem ei ole teise lapse noomija ega karistaja. Lahkhelid lapse ja 

rühmaõpetaja vahel ning teised lahkhelid lahendatakse konsulteerides direktoriga. 

(7) Lapsevanemad on oodatud kaasa lööma rühma igapäevastes töödes ja tegemistes. Lasteasutuse elu saab lapsevanem mõjutada läbi Orava Kooli hoolekogu. 

(8) Lapsevanemad on oodatud lapse arenguvestlusele, mille ajad lepitakse eelnevalt õpetajaga kokku. 

(9) Ootame lapsevanematelt aktiivset osalemist lapse rühma koosolekutel ja kooli üldkoosolekutel, mida korraldatakse lapsevanemate informeerimiseks. Arvestada, et lapsevanemate koosolek on mõttevahetuste ja koostöö koht. 

(10) Koosoleku aeg teatatakse ette nädalase ajavahega, et lapsevanem saaks endale selle tarbeks aega võtta. Lapsed on koosoleku ajaks lasteaiast lahkunud. 

(11) Lapse jaoks on oluline, et võtaksite osa lapse pidudest. Peo ajal peavad mobiiltelefonid olema välja lülitatud. 

(12) Lasteasutuses toimuv kajastub rühma infostendil ning lastevanemate meililistis. 

(13) Vastavalt isikuandme kaitse seadusele isikuandmete, fotode, video avalikustamine lasteasutuse stendidel ning internetisüsteemis, kooskõlastetakse eelnevalt vanemaga. Vanem kinnitab oma nõusolekut või keeldumist allkirjaga. 

(14) Olete alati oodatud osalema rahulolu uuringutes ja oma ettepanekute- ja abiga lasteasutuse elu sisukamaks ja paremaks muutmisel. 

§ 14. Kodukorra kinnitamine, muutmine, täiendamine 

(1) Kodukorra koostab lasteasutuse direktor ja kinnitab Orava Kooli hoolekogu. 

(2) Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha juhtkond, lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse esindajad.

ORAVA KOOLI LASTEAIA RÜHMA KODUKORD 

§ 1. Üldsätted 

(1) Orava Kooli lasteaia rühm (edaspidi lasteasutus) juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, õppekavast, arengukavast, põhimäärusest, jt .koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest 

(2) Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused (EV Haridusseadus § 24). 

(3) Lapse esmasel vastuvõtul on vajalik esitada direktorile avaldus. 

(4) Laste arengut toetab lisaks rühmaõpetajatele muusikaõpetaja ja logopeed. 

§ 2. Lapse lasteasutusse toomine ja kojuviimine 

(1) Lasteasutus on avatud viiel tööpäeval nädalas alates kella 7.30 - 17.30. Lasteasutuses on liitrühm. Lasteasutuse kontaktid on leitavad kodulehelt. 

(2) Lasteasutus on suletud riigipühadel. Riigipühadele eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra, seega lasteasutus on siis avatud 7.30 - 14.30: Uusaasta, Vabariigi aastapäev, Võidupüha, Jõulud. 

(3) Kollektiivpuhkuse ajal on lasteasutus suletud. 

(4) Lapsevanemal on õigus tuua last lasteasutusse endale sobival ajal, arvestades lasteasutuse päevakava. Lapse lasteasutusse toomine ei tohi üldjuhul segada une- ja söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevust. 

1) kui laps sööb hommikueinet, siis tuua 5 minutit enne söögi algust; 

2) kui laps ei söö hommikueinet, siis tuua hiljemalt 8.50. 

(5) Lapsevanemal on õigus last viia ära endale sobival ajal, arvestades lasteasutuse päevakava. 

1) Laps tuleb lasteaiast ära viia hiljemalt kell 17.30. 

2)Vanem tuleb lapsele järele kell 17.15, et oleks 15 minutit aega õpetajaga vestlemiseks. 

laste töödega tutvumiseks ning lapse riietamiseks. 

(6) Lapsevanem teavitab rühma õpetajat kella 8.45 - ks, kui laps haigestub, hilineb, või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. 

(7) Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma õpetajale või õpetaja abile ning järele tulles võtab isiklikult lapse vastu rühma õpetajalt või õpetaja abilt. 

(8)Rühma töötajatel on õigus laps vastu võtta ja anda üle vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele. 

(9) Alates hetkest, mil laps on lasteasutuse töötaja poolt üle antud lapsevanemale või vanema poolt 

volitatud isikule, vastutab lapse turvalisuse eest lapsevanem või viimase poolt volitatud isik. 

(10) Rühma töötajatel on keeelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule. Erandkorras, lapsevanema kirjalikul nõusolekul, võib vähemalt 5 aastane laps lahkuda lasteasutuse territooriumilt vähemalt 12 aastase saatjaga. 

(11) Ebakaines olekus ( alkoholi -või narkojoobes) isikutele last üle anda ei ole lubatud. 

(12) Ootamatute olukordade või juhtumite korral, kui vanemal tekib probleeme lapsele õigeks ajaks järele tulemisega, palume sellest kindlasti õpetajat informeerida telefoni teel enne rühma tööaja lõppu. 

(13) Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järele tuldud, helistab rühma töötaja lapsevanemale ja ootab kella 18.30 -ni. Kui lapsevanemat ei õnnestu kätte saada ja ta ei ole kella 18.30 -ks lapsele järele saabunud, teavitab rühma töötaja direktorit. 

§ 3. Lapse rõivastus lasteasutuses 

(1) Lasteasutusse tuleb puhas, korrastatud välimuse ja tervete riietega (ka jope, lukud) laps. 

(2) Lapsevanem varustab lapse ilmastikule vastava riietusega (kummisaapad, vettpidavad riided) ning kontrollib regulaarselt nende korrashoidu. 

(3) Õueriided peavad võimaldama lapsel vabalt ringi liikuda, hullata ja meelepärases tegevuses 

osaleda. 

(4) Lapse riietus toas on mugav, puhas ja nahasõbralik – õhku läbilaskev. 

(5) Jopel ei tohi olla väljaulatuvaid nööre,mis võivad kinnijäämise puhul olla lapsele ohtlikud. Kaelas ei tohi olla pikki sünteetilisi salle. Suveperioodil on vajalik peakate. 

(6) Lapse heaolu arvestades on lapsel lasteasutuses mõistlik hulk tagavarariideid. 

(7) Toas on vajalikud vahetusjalanõud, eelistatult sellised, mille jalgapaneku ja jalast võtmisega saab laps ise hakkama, on kindlalt fikseeritud, ja tald ei määri. 

(8) Lapse kapis ei ole lubatud hoida ülearuseid riideid ja esemeid - määrdunud riided viiakse juba õhtul koju, samuti tehakse lapse kappi kogunenud joonistuste ja muu taolisega. Keelatud on hoida lapse kapis toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, teravaid esemeid. 

(9) Lapsel on lasteasutuses vajalik kamm,või juuksehari, pabertaskurätikud. 

(10) Lapse kapi korrasoleku tagab lapsevanem. 

§ 4. Lapse turvalisus 

(1) Lapsele ei tohi lasteasutusse kaasa anda ohtlikke esemeid ja mänguasju (nt nuga, militaarse iseloomuga mänguasju, pisidetaile sisaldavaid mänguasju jm sarnast). 

(2) Lastel on lasteasutuses viibimise ajal keelatud isiklike nutiseadmete kasutamine. Kui lapsel on vajadus saada vanemaga kontakti, pöördub ta selleks õpetaja poole. 

(3) Lasteasutuse koridorides ja rühma ruumides liigutakse kõndides, joostakse ja ronitakse õues. 

(4) Lasteasutuses ei ole lubatud närimiskumm. 

(5) Lasteasutuse ühisüritustel kuhu on kaasatud ka lapsevanemad, vastutab lapse turvalisuse eest lapsevanem. 

(6) Lasteasutuse õueala on kasutamiseks lasteasutuse lastele tööpäevadel 7.30-17.30 – ni. Muul ajal võivad õueala kasutada väikelapsed koos vanematega. 

(7) Lasteasutuse territooriumil kehtivad reeglid kuuluvad täitmisele ka juhul, kui laps viibib territooriumil koos lapsevanemaga. 

§ 5. Lapse tervis 

(1) Tervisekaitse nõuetest tulenevalt ei tohi lasteasutusse tuua last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Lasteasutuse töötajal on õigus keelduda haigusnähtudega (köha, vesine nina, kõhulahtisus, oksendamine, hambavalu, lööve, täid jne.)lapse rühma vastu võtmisest,va allergia jms juhul. 

(2) Teavitage koheselt lasteasutust, kui laps on haigestunud nakkushaigusesse( tuulerõuged, sarlakid, punetised, rotaviirus jne.) 

(3) Informeerige lasteasutust, kui laps on teatud toiduainete vm suhtes allergiline, kui lapsel on pärilikud või muud püsivad terviserikked. (langetõbi, suhkruhaigus, südamehaigused jms. erandkorras on ravimi manustamine lubatud) 

(4) Päeva jooksul haigestunud või vigastuse saanud lapse vanemaga võetakse koheselt kontakti. Laps saadetakse koju või raviasutusse. 

(5) Lapsevanem esitab õpetajale pärast lapse nakkushaigusest tervenemist perearsti poolt väljastatud tõendi. 

(6) Lapsele ei tohi lasteasutusse kaasa anda ravimeid, toidulisandeid. Õpetajal on keelatud lapsele ravimi manustamine ega luba ka lapsel neid võtta. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt allergikule, suhkruhaigele) anda ravimeid arsti poolt määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga. 

(7) Kõik lasteasutuses viibivad lapsed osalevad õuetegevustes, kui laps ei saa tervislikel põhjustel õue minna, siis jääb ta koju lapsevanema hoole alla. 

§ 6. Lapse andmed, informatsioon 

(1) Lapsevanem annab õpetajale enda ja lapse kohta tõesed andmed. 

(2) Lapsevanema mobiiltelefoni numbri, elukoha, e-posti aadressi vm andmete muutumisel, teavitage sellest koheselt õpetajat. 

(3) Informatsiooni lasteasutuses toimuvast saate lasteasutuse stendilt, www.eliis.ee e- päevikust, lasteasutuse kodulehelt. Jälgige e-posti ja eliis.ee - teile võib saabuda olulisi teateid. 

(4) Küsimuste, ettepanekute jms puhul pöörduda õpetajate, õpetaja abi, hoolekogu liikme või direktori poole. 

(5) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab lapsevanem direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg. 

§ 7. Kodu mänguasjad lasteasutuses 

(1) Lapse turvatunde tagamiseks võib lasteasutuses kaasas olla üks turvaasi nt kaisuloom. 

(2) Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest. 

(3) Lasteasutusse on keelatud tuua militaarseid, kergesti purunevaid ja lapse tervisele ohtlikke mänguasju. 

§ 8. Sünnipäevade tähistamine 

(1) Sünnipäeva tähistamine toimub rühmas traditsiooni järgi. 

(2) Soovi korral võib laps lasteasutuses kostitada kaaslasi kokkuleppel rühmaõpetajaga mõistliku hulga puuviljade või maiustustega arvestades laste arvuga rühmas. 

§ 9. Lasteasutuse maksude tasumine 

(1) Muude kulude vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestab vallavalitsus. 

1) Õppekulu koosneb: 

* õppevahendite kuludest 

* lasteasutuse majandamiskuludest. 

2) Õppevahendite kulu ja kohatasu määraks on tasu vastavalt valla volikogu kehtestatud korrale ning on üleval valla ja lasteasutuse kodulehel. 

(2) Toidupäeva maksumuse kehtestab hoolekogu, kinnitab direktor, kooskõlastades vallavalitsusega. 

(3) Lasteasutuses on kolm söögikorda: hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode. 

(4) Lapsevanemal on õigus loobuda mõnest toidukorrast avalduse alusel, mille esitab kuu alguses lasteasutuse direktorile. 

(5) Teavitada rühmapersonali, kui Teie laps on mõnede toiduainete suhtes allergiline. 

(6) Toiduraha ja õppekulu maksmiseks arved saadetakse lapsevanemale e-posti teel raamatupidaja poolt. 

(7) Lapsevanem maksab lasteasutuse tasu õigeaegselt, st vastavalt arvel märgitud maksetähtajale. 

(8) Lasteasutuse maksude tasumata jätmisel üle kahe kuu, on lasteasutuse direktoril hoolekogu otsusega õigus teie laps lasteasutuse nimekirjast välja arvata ning edaspidi rakendatakse seadusest tulenevaid meetmeid. 

§ 10. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus 

(1) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale. 

(2) Õppetegevused toimuvad rühma tööplaanide alusel, millega lapsevanem saab tutvuda rühma infostendil ja www.eliis.ee keskkonnas. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi. 

(3) Õppekava on koostatud nii, et peale selle läbimist saavutab laps koolivalmiduse, kui ta on käinud lasteasutuses regulaarselt. 

(4) Õppetegevused ei pea tingimata toimuma lasteasutuses rühmaruumis, vaid võivad toimuda õues, pargis ja mujal õpetaja poolt planeeritud õppetegevuste läbiviimise paikades. 

(5) Lapsevanematele soovitame varuda lapse järele tulles aega tutvumiseks laste poolt päeva jooksul tehtud töödega ja vestlemiseks õpetajaga. 

§ 11. Turvalisuse tagamine 

(1) Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. 

(2) Lasteasutuses on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. 

(3) Lasteasutuse mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks. 

(4) Lasteasutuse personal peab tagama selle, et laste väljapääs lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ei ole võimalik. Võõraste isikute omavoliline viibimine lasteasutuse ruumides on keelatud. 

(5) Lasteasutuse töötajad jälgivad õue- ja siseruumide turvalisust igapäevaselt. Kord aastas viiakse läbi lasteasutuse keskkonna hindamine turvalisuse/ohutuse valdkonnas. 

(6) Lasteasutuse töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja, õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest lapse kohta. Aluseks Koolieelse lasteasutuse seadus § 7 lõikes 1 

(7) Laste puhke- ja magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja. 

(8) Kui lapse õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal. 

(9) Lapsed võivad territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga direktori poolt kinnitatud nimekirja alusel. 

(10) Laps ja täiskasvanu kannavad pimedal ajal helkurit. 

(11) Lapsevanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel, laste turvalisuse tagamiseks lasteasutuse mänguväljaku väravad. 

(12) Lapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale, päevakavale; eneseusaldust, vaimset erksust toetavale tegevusele ning lasteasutuse personali igakülgsele abile ja toetusele. 

(13) Laps toetub oma käitumises sellele, mis on omandatud kodus ja omandatakse edasi lasteasutuses ning omandatud oskused tagavad lapsele suutlikkuse teatud olukordades tulemuslikult toimida. 

(14) Rühma personal sekkub viivitamatult ja lõpetab keelatud tegevuse, kui laps käitub viisil, mis ohustab kaaslasi, õpetajaid või teda ennast. 

(15) Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelvalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi. 

(16) Lasteasutuses on laste ja täiskasvanute pildistamine ja filmimine avalikuks otstarbeks lubatud ainult isikute nõusolekul. 

(17) Lapsed, lapsevanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või direktorit turvalisust ohustavatest olukordadest. 

§ 12. Lapse väärkohtlemine 

(1) Lasteasutuse personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö-svõi lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver. (KELS § 20 lg 3; Eesti Vabariigi lastekaitse seadus § 31 p 2) 

(2) Kui lasteasutuse ruumides või territooriumil viibivad suitsetavad, alkoholi- või narkojoobes isikud, teavitatakse sellest direktorit ja tegutsetakse vastavalt korraldustele. 

§ 13. Koostöö 

(1) Õpetajad ja lapsevanemad teevad lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. 

(2) Hea ja usaldusväärne koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteasutuses. 

(3) Rääkige õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada Teie lapse päeva, siis suudab ta last paremini mõista. 

(4) Suhtuge palun hoidvalt lasteasutuse varasse ja õpetage seda ka lapsele- siis püsivad asjad pikaajaliselt terved nii lasteasutuses kui mujal. 

(5) Arusaamatuste korral pöörduda esmalt õpetaja poole, seejärel vajadusel direktori poole. 

(6) Lahkhelid lapse ja rühmakaaslaste vahel lahendatakse rühmas omavahel, rühmaõpetajaga konsulteerides. Lapsevanem ei ole teise lapse noomija ega karistaja. Lahkhelid lapse ja 

rühmaõpetaja vahel ning teised lahkhelid lahendatakse konsulteerides direktoriga. 

(7) Lapsevanemad on oodatud kaasa lööma rühma igapäevastes töödes ja tegemistes. Lasteasutuse elu saab lapsevanem mõjutada läbi Orava Kooli hoolekogu. 

(8) Lapsevanemad on oodatud lapse arenguvestlusele, mille ajad lepitakse eelnevalt õpetajaga kokku. 

(9) Ootame lapsevanematelt aktiivset osalemist lapse rühma koosolekutel ja kooli üldkoosolekutel, mida korraldatakse lapsevanemate informeerimiseks. Arvestada, et lapsevanemate koosolek on mõttevahetuste ja koostöö koht. 

(10) Koosoleku aeg teatatakse ette nädalase ajavahega, et lapsevanem saaks endale selle tarbeks aega võtta. Lapsed on koosoleku ajaks lasteaiast lahkunud. 

(11) Lapse jaoks on oluline, et võtaksite osa lapse pidudest. Peo ajal peavad mobiiltelefonid olema välja lülitatud. 

(12) Lasteasutuses toimuv kajastub rühma infostendil ning lastevanemate meililistis. 

(13) Vastavalt isikuandme kaitse seadusele isikuandmete, fotode, video avalikustamine lasteasutuse stendidel ning internetisüsteemis, kooskõlastetakse eelnevalt vanemaga. Vanem kinnitab oma nõusolekut või keeldumist allkirjaga. 

(14) Olete alati oodatud osalema rahulolu uuringutes ja oma ettepanekute- ja abiga lasteasutuse elu sisukamaks ja paremaks muutmisel. 

§ 14. Kodukorra kinnitamine, muutmine, täiendamine 

(1) Kodukorra koostab lasteasutuse direktor ja kinnitab Orava Kooli hoolekogu. 

(2) Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha juhtkond, lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse esindajad.